日志

༄༅།།ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའི་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་གི་ ...

热度 1已有 171 次阅读2019-5-10 16:52 |系统分类:文化


                                           ༄༅།།ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའི་ནད་ཀྱི་སྔོན་འགོག་གི་རྒྱུན་ཤེས།
                                  ཡོང་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར། རྩོམ་སྒྲིག་པ།  མཁའ་འགྲོ་ཚེ་བརྟན།

                             

     མི་རྣམས་ཀྱིས་འཚོ་བའི་ཆ་རྐྱེན་ཇེ་ལེགས་སུ་སོང་བ་དང་བསྟུན་ནས་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་བའི་ནད་པ་མང་དུ་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། དེ་ལས་བསྐྱེད་པའི་ཀླད་ཁྲག་ཤོར་བ་དང་། སྙིང་ནད་རིགས།མཁལ་མའི་ནུས་པ་ཤོར་བ་སོགས་ནད་རིགས་མང་པོ་འབྱུང་གིན་ཡོད་དེ། དེ་བས་དེ་ལས་བསྐྱེད་པའི་ནད་ཀྱིས་ཚེ་སྲོག་ལ་འཚེ་བར་བྱེད་པ་སྔོན་འགོག་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེ། འགྲོ་བ་གང་ཞིག་ཡིན་ཀྱང་མཐའ་མར་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་གཞན་དབང་དུ་འགྲོ་དགོས་པ་ལས་དེ་ལ་ཟློག་ཐབས་མེད་པ་ནི་སྲོག་ལྡན་འགྲོ་བ་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་ཁོ་ན་ཡིན་པ་བསྙོན་དུ་མེད་མོད། འོན་ཀྱང་རྫས་ཀྱི་ནུས་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་བརྟེན་ནས་དུས་མ་ཡིན་པའི་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆིའི་རྐྱེན་ངན་ལས་རེ་ཞིག་ཟློག་ཐུབ་པའི་སྐབས་ཀྱང་འབྱུང་གིན་ཡོད་སྟབས་སྐྱེ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་རྩ་ཆེའི་རིན་བྲལ་གྱི་གོ་སྐབས་འདི་ངེས་པར་དམ་འཛིན་བྱ་དགོས། འདི་ལ་དོན་གཉེར་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་མིའི་ལུས་ཁམས་བདེ་ཐབས་སུ་འཇིག་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ནད་རིགས་དང་ཐག་རིང་དུ་གཏོང་རྒྱུ་དེ་དོན་གྱི་བྱ་གཞག་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་དང་། དེ་མི་འབྱུང་བར་བྱེད་པའི་རྒྱུ་གཙོ་བོ་ནི་ནད་གང་དེ་སྔོན་འགོག་གི་རིག་པ་ལས་མ་མཆིས་ལ། དེ་ལས་ཀྱང་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་གཙོ་བོ་ནི་ཟས་སྤྱོད་གཉིས་ཡིན་པས་གཤམ་དུ་གལ་ཆེ་ལ་ནན་ཏན་གྱི་ཚུལ་དུ་དེ་སྔོན་འགོག་གི་ཐབས་ལམ་འགའ་ངོ་སྤྲོད་པར་བྱའོ།།

    གཅིག ཟས་ཀྱི་བསྟེན་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པ།

    1. ཚུལ་མིན་ཟས་ཀྱི་ཉེས་པ། ཟས་ཀྱིས་ལྟོ་བ་འགྲངས་དྲགས་པའམ་ལྟོགས་ཆེ་བ་མི་བྱེད་པར་ཟས་ཚོད་རན་པར་ཟ་བ་དང་། མི་འཕྲོད་པའི་ཟས་དང་དུས་མིན་ཟས་སོགས་མ་བསྟེན་ན་བཟང་སྟེ། དཔེར་ན་ཟས་རིགས་མི་འཕྲོད་པ་ཟོས་རྗེས་སྐྱུགས་པའམ་བཤལ་པས་ལུས་སྟེང་གི་རླུང་ཁམས་འཁྲུགས་ནས་ཁྲག་ཤེད་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པས་སྐབས་སུ་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་འགྱུར་རྐྱེན་དུ་སོང་བས་ཀླད་ཁྲག་བརྡོལ་བའམ་ཁྲག་རྩ་འགགས་པ་སོགས་ཀྱིས་ནད་འབྱུང་ངེས་པས་གཟབ་རྒྱུ་གལ་ཆེ།

     2. དུ་ཆང་གི་ཉེས་པ། ཆང་དང་དུ་བ་མི་བསྟེན་པར་མ་ཟད་ཁ་ཚའི་ཟས་རིགས་ཀྱང་མི་བཟའ་བ།ཆང་མང་པོ་བསྟེན་ན་ཁྲག་སྙིགས་མྱགས་བཞུ་དྭངས་སྙིགས་བྱེད་མ་ནུས་པ་དང་།བད་ཁྲག་འཕེལ་བ་སོགས་ཀྱིས་རླུང་ཁྲག་གི་རྩ་འགགས་ནས་སྙིང་ཁྲག་དང་ཀླད་ཁྲག་གི་རྒྱུ་བ་གཞན་དུ་སོང་ནས་མཐའ་མར་ལུས་སྟེང་ཁྲག་རྩ་ཡོངས་ཀྱི་རྒྱུ་བ་མི་ལེགས་པར་ཆགས་པས་སྙིང་དང་། མཆིན་པ།མཁལ་མ་སོགས་ཀྱི་ནུས་པ་ཇེ་ཞན་དུ་གྱུར་པ་དང་། དེ་ལས་ཀླད་ཁྲག་གི་རྒྱུ་བ་ཞན་དུ་གྱུར་པས་གཞོགས་ཕྱེད་ཉམས་པ་དང་། འགྲམ་པ་ཡོ་བ་སོགས་ཀྱི་ནད་རིགས་འབྱུང་བ་དང་། ཆང་གི་ནུས་པ་ཚ་བའི་རང་བཞིན་ལས་ཁྲག་རྒྱུ་ཇེ་མགྱོགས་དང་། དེ་ལས་སྙིང་རྩ་དང་། མཆིན་རྩ།ཀླད་རྩ་སོགས་ཀྱི་ཁུར་པོ་ལྕི་བས་ཁྲག་མཐོ་ནས་འབོག་པ་དང་། ཀླད་ཁྲག་བརྡོལ་བ་སོགས་ཀྱང་འབྱུང་སྲིད་པས་དོ་སྣང་བྱེད་པ་གལ་ཆེ། དུ་བ་ཡང་དེ་ལས་མ་འདས་པར་གློ་སྦུག་ངོས་སུ་དུ་དྲེག་ཆགས་པ་སོགས་ད་ལྟའི་སྐར་འཕྲིན་དང་དྲ་རྒྱའི་ངོས་སུ་བཏང་བའི་པར་རིས་སོགས་ལས་མིག་མཐོང་ལག་ཟིན་ཡིན་ལ། དེའི་དཔེ་ནི་དུ་ཁུང་ལ་དྲེག་པ་ནང་བཞིན་ཡིན་པ་དང་། དེས་གློ་བའི་ནུས་པར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པར་མ་ཟད།ལུས་སྟེང་གི་ཁྲག་རྩ་ཡང་སྲ་འགྱུར་ལས་སྙིང་ཁྲག་རྒྱུ་བ་ཇེ་ཞན་དུ་སོང་བས་སྙིང་གཟེར་དང་། ཁྲག་རྩ་འགགས་པའི་ནད་རིགས་སྣ་ཚོགས་བསྐྱེད་པས་དེ་རིགས་བསྟེན་ན་ལྷག་ཏུ་གནོད།

      3. སྐོམ་ཆུ་བསྟེན་པའི་ཉེས་པ། སྐོམ་ཆུ་ནི་མི་རྣམས་ལ་རྒྱུས་མངའ་ཆེ་ཡང་དེ་ལས་ལུས་ཕུང་ལ་གནོད་པ་མང་བ་ཕལ་ཆེར་རྟོགས་ཀྱི་མེད་པ་འདྲ། སྐོམ་ཆུ་ལ་སྣ་མང་བ་དང་། བཅུད་ལྡན་འོ་མ་ཅན་དང་། བཏུང་ཇ། ཁོ་ཧྥེ་ལ་སོགས་ཡོད་པ་དང་། དེ་དག་གི་གྲུབ་ཆ་ཡང་ཚྭ་དང་། ཀ་ར། ཚིལ་ཞག་སོགས་རྫས་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གྲུབ་པས་དེར་ཁྲག་རྩ་འཁུམས་པའི་ནུས་པ་ཡོད་ལ། ཁྲག་རྩ་སྐེམ་པས་ངེས་པ་ཡང་ཡོད་པས་དེ་རིགས་བསྟེན་པར་གཟབ་གཟབ་བྱ་དགོས་པ་ཤེས་དགོས།

      གཉིས། སྤྱོད་ལམ་བསྟེན་ཚུལ་ལ་དོ་སྣང་བྱེད་པ།

      1. རྒྱུན་སྤྱོད་ལ་དོ་སྣང་། མྱ་ངན་གྱིས་སེམས་སྡུག་དྲགས་པ་དང་སེམས་ཤུགས་མི་བརྟན་པ།བྱ་བའི་དབང་གིས་སེམས་ཁུར་ཆེ་བ་དང་།ཁྲོང་ཁྲོ་ལངས་པ་སོགས་ཡང་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་རུ་འགྲོ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གཙོ་བོ་ཡིན་པས་དུས་ལྟར་མཚན་མོ་ངལ་གསོ་བ་དང་། མྱ་ངན་ཆེ་བ།སྨྲ་བ་མང་བ།འཇིགས་ཤིང་སྐྲག་པ། རྩོལ་བས་དུབ་པ་སོགས་ཀྱི་ལས་སྤང་དགོས་ལ། ལྷག་པར་སྤྲོ་སེམས་ཁོལ་བ་བྱེད་དགོས།  ཁྱིམ་མི་དང་ལས་གྲོགས་ཀྱི་བར་དུ་བསམ་ཚུལ་མི་མཐུན་པའམ་ཡང་ན་འགལ་བ་བྱུང་སྐབས། ཕན་ཚུན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཉན་ནས་སེམས་བདེ་བག་ཕེབས་དང་ཚིག་འཇམ་གྱི་སྒོ་ནས་འགལ་བ་སེལ་ཐབས་བྱེད་དགོས་པ་ལས་ལྡོག་སྟེ་ཁ་རྩོད་ཚིག་རྩོད་བྱས་ཚེ་སེམས་ཁམས་འཁྲུག་ནས་ཁྲག་ཤེད་ཇེ་མཐོར་འགྲོ་སྲིད། དུས་རྒྱུན་དུ་ལུས་ཕུང་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་ན་ལུས་ཁམས་ཇེ་ཡང་དུ་འགྲོ་བ་དང་། ལུས་ཟུངས་ཀྱི་བད་ཁྲག་སོགས་ཀྱི་ཚད་དམའ་རུ་འགྲོ་བས།ཚད་ལྡན་གྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་ལུས་རྩལ་སྦྱོང་བརྡར་བྱས་ནས་ནད་རིགས་འགོག་པར་མ་ཟད་ལུས་ཕུང་བདེ་ཐང་འོང་བ་ཡིན།

      2. དུས་སྤྱོད་ལ་དོ་སྣང་།  དུས་བཞི་ལས་དགུན་ཁ་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་རུ་འགྲོ་བ་མངོན་གསལ་ཡིན་ལ། ཉིན་རེའི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད6ནས8དང་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད5ནས8བར་ཁྲག་ཤེད་ཆེས་མཐོ་བའི་དུས་ཡིན་པ་དང་། དབྱར་ཁའི་ཚ་གདུག་ཆེ་བའི་དུས་སུ་ཡང་ཁྲག་ཤེད་ཆེས་མཐོ་བས་ཉི་མ་བསྲོ་བ་དང་། རྩོལ་དྲགས་སོགས་གཏན་ནས་བྱེད་མི་རུང་། དུས་རྒྱུན་དུ་ཡང་ལུས་འཁྱགས་དྲགས་ན་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་རུ་འགྲོ་ལ། དྲོས་དྲགས་ན་ཡང་ཁྲག་ཤེད་མཐོ་རུ་འགྲོ་བས་དེ་དག་མཉམ་འཇོག་བྱེད་རྒྱུ་གལ་ཆེན་ཡིན། དེ་བས་ཟས་སྐོམ་ཡང་དབྱར་ཚ་གདུག་སྐབས་སུ་བསིལ་ཟས་རིགས་ཅུང་བསྟེན་ན་ལེགས་ཤིང་དགུན་དུས་འཁྱགས་པའི་སྐབས་སུ་དྲོ་བའི་ཟས་སྐོམ་རིགས་མང་དུ་བསྟེན་ན་ལེགས།

      3. གནས་སྐབས་སྤྱོད་ལམ་ལ་དོ་སྣང་། བཀྲེས་པའམ་སྐོམ་པའི་དབང་གིས་མགོ་ཡུ་འཁོར་བ་དང་། ཡི་ག་འཆུས་པ་སོགས་ཀྱིས་མགོ་བོ་ཐང་ལ་བརྡབས་པའམ། ཡར་ལ་སྐྱུགས་པ་དང་།གློ་བུར་དུ་སྦྲིད་པ། དྲི་ཆེན་སྐམ་པའམ་བཀག་པས་ཤུགས་ཀྱིས་བཙིར་བ་སོགས་ཀྱིས་རླུང་ཁྲག་གི་རྒྱུ་བ་ལ་ཕོག་ཐུག་བཏང་ནས་གློ་བུར་དུ་འཕོ་འགྱུར་བྱུང་བས་ཀླད་ཁྲག་བརྡོལ་བ་འབྱུང་བ་ཡོད་ལ།  གནས་སྐབས་ཀྱི་སྤྱོད་ལམ་གྱི་དབང་གིས་སྐད་ཅིག་ཙམ་དུ་བྱུང་བ་ཡང་ཡོད་དེ།  དེ་བས་དེ་ལ་གཟབ་ནས་ཐབས་དང་སྨན་གྱིས་བཤང་བ་སོགས་ལེགས་པར་སྦྱང་བར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་བའོ།།

      ཞེས་རོང་ཆེན་ལྷ་རྒྱལ་དཔལ་གྱིས་ཀྲུང་གོ་བོད་ཀྱི་དྲ་བ་ལས་བཏུས་སོ།发表评论 评论 (2 个评论)

回复 丹正嘉的blog 2019-5-12 09:52
  
回复 ljh8520035 2019-5-12 10:35
丹正嘉的blog 2019-5-12 09:52
  


谢谢丹正嘉老师的关注。
     

facelist doodle 涂鸦板

您需要登录后才可以评论 登录 | 注册

藏网首页|关于我们|团队组成|大事记|网站地图|广告服务|联系我们|小黑屋|Archiver|

tibetcul.com © Copyright 2004-2017. All rights reserved |陇ICP备05000171号

战略合作伙伴:雪域数码图书馆(The Tibetan & Himalayan Library)|法律顾问:珠穆朗玛律师事务所

严禁在本站发表与国家法律相抵触言论和散播谣言

Powered by Discuz! X3.2GMT+8, 2020-6-1 04:01 , Processed in 0.053570 second(s), 21 queries .

返回顶部